Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk Varenhof

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Varenhof en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Varenhof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicurepraktijk Varenhof zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website, telefonisch of via WhatsApp worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Varenhof door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail of WhatsApp geschieden. Afspraken die op maandag plaatsvinden, moeten de vrijdag voorafgaand voor 14:00 uur worden geannuleerd. 

Komt de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig na, dan mag Pedicurepraktijk Varenhof 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Online boekingen/aanbetalingen kunnen niet worden gerestitueerd worden, u kunt wel de afspraak verplaatsen naar een ander moment binnen de daarvoor gestelde termijn.  

 

Komt de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk, dan mag Pedicurepraktijk Varenhof de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Varenhof, moet deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Pedicurepraktijk Varenhof vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig tijdens de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen de gestelde termijn over te maken aan Pedicurepraktijk Varenhof. Bij in gebreke blijven van betaling kan Pedicurepraktijk Varenhof, na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso stellen aan een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de cliënt.

5. Personeel in de praktijk
Indien Pedicurepraktijk Varenhof het voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens met betrekking tot ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicurepraktijk Varenhof niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Varenhof opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Pedicurepraktijk Varenhof verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Varenhof verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Varenhof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Beschadiging en diefstal
Pedicurepraktijk Varenhof is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. Pedicurepraktijk Varenhof zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. Pedicurepraktijk Varenhof is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk Varenhof meldt diefstal bij de politie.

10. Garantie
Pedicurepraktijk Varenhof geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen als:

- cliënt gegeven adviezen niet opvolgt

- cliënt de klacht te laat meldt

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, per email worden gemeld aan Pedicurepraktijk Varenhof.

Pedicurepraktijk Varenhof moet de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een adequaat antwoord geven. Is de klacht gegrond, dan zal Pedicurepraktijk Varenhof de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Kunnen Pedicurepraktijk Varenhof en cliënt niet tot overeenstemming komen, dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Blijft een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag vertonen, dan heeft Pedicurepraktijk Varenhof het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op deze overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Varenhof en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.